KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ
Ortadoğu Holding A.Ş. ve ekte listesi yer alan Holding Şirketleri (birlikte “Ortadoğu Holding” olarak anılacaktır) bünyesindeki kişisel veriler, Ortadoğu Holding’un güvencesi altındadır. Ortadoğu Holding olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almaktayız.
Bu doğrultuda, Kanun uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesi, muhafaza edilmesi ve aktarılması kapsamında sizleri bilgilendirmek amacıyla iş bu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.
1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşlenebileceği
Kişisel verileriniz, Kanun’a uygun olarak, Ortadoğu Holding tarafından sağlanan hizmet ve Ortadoğu Holding’in ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Ortadoğu Holding birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Çağrı merkezlerimizi veya internet sayfamızı kullandığınızda, Ortadoğu Holding ya da internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir.
Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen şartlara ve ilgili tüm mevzuata uygun olarak, Ortadoğu Holding tarafından;
o Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesini sağlamak,
o Operasyonel faaliyetlerinin yerine getirilmesi için yazılım hizmetleri ve diğer dış kaynak hizmetlerinin sağlanması,
o Ortadoğu Holding ana sözleşmelerinde belirtilen ticari faaliyetlerin mevzuata ve ilgili şirket ve Ortadoğu Holding politikalarına uygun olarak yerine getirilmesi için ilgili birimler tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve bu doğrultuda faaliyetlerin yürütülmesi,
o Ortadoğu Holding’in kısa, orta, uzun vadeli ticari politikalarının tespiti, planlanması ve uygulanması,
o Ortadoğu Holding tarafından sunulan hizmet ürün ve projelerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi, ürün, hizmet ve projeler hakkında bilgi verilmesi,
o Etkin bir müşteri hizmetinin sunulabilmesi,
o Hizmet ve tekliflerin sunulması,
o Her türlü promosyon, kampanya, çekilişler hakkında bilgi verilmesi,
o Her türlü pazarlama ve reklam faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
o Ziyaretçi profillerinin belirlenebilmesi,
o Ortadoğu Holding’in ticari güvenilirliğinin sağlanabilmesi,
o İstek, talep ve şikayetlerin cevaplanarak çözümlenmesinin sağlanması,
o Sözleşme kapsamında ve hizmet standartları çerçevesinde Müşteri’lere ve Ziyaretçiler’e destek hizmetinin sağlanması,
o Pazar araştırmaları ve istatistiksel çalışmalar yapılabilmesi,
o Ortadoğu Holding ile iş ilişkisi içinde bulunan kişiler ile irtibat sağlanması,
o Pazarlama, uyum yönetimi, satıcı/tedarikçi yönetimi,
o Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icrası,
o Bilgi teknolojileri alt yapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
o Çalışanların Veri Sahibi bilgilerine erişim yetkilerinin planlanması ve icrası,
o Faturalandırma da dahil, finans ve/veya muhasebe işlemlerinin takibi,
o Hukuk işlerinin takibi,
o Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
o Verilerin doğru ve güncel olmasının sağlanması amacıyla işlenebilecektir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılması ve Aktarım Amaçları
Kişisel verileriniz; Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, Ortadoğu Holding’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, Ortadoğu Holding tarafından aşağıda yer alan amaçlarla;
o Ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması,
o Kısa, orta ve uzun vadede ticari ve iş stratejilerini belirlenmesi, planlanması ve uygulanması,
o Sunulan ürün, hizmet ve projelerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
o Sunulan ürün, hizmet ve projelerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
o İş ilişkisi içerisinde olunan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Ortadoğu Holding tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Ortadoğu Holding’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.),
o İnsan kaynakları politikalarının yürütülmesi temini amaçlarıyla Ortadoğu Holding yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
Kişisel verilerinizin Ortadoğu Holding tarafından aktarılması konusunda detaylı bilgilere, www.ortadogugrup.com.tr internet adresinden ulaşabileceğiniz “Ortadoğu Holding Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası”nda yer verilmiştir.
3. Yurtdışına Aktarım
Kanun’un 9. Maddesi uyarınca, Ortadoğu Holding’in meşru ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda kişisel verileriniz, Ortadoğu Holding tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, Ortadoğu Holding ve alt markaları tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Ortadoğu Holding’in, Ortadoğu Holding ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Ortadoğu Holding’e ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, itibar araştırma süreçleri, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler vb.), Ortadoğu Holding’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Ortadoğu Holding’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla, açık rızanız var ise veya, açık rızanız olmamasına rağmen, Kanun’da düzenlenen hükümler çerçevesinde, yeterli korumaya sahip veya yeterli korumayı taahhüt eden veri sorumlusunun bulunduğu yabancı ülkelere aktarabilecektir:
4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi Ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, hukuki yükümlülüklerin gerektirdiği süreyle ya da ilgili mevzuatta izin verilen süreyle mevzuata uygun koşullarda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işlenme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla toplanabilecek, işlenebilecek, aktarılabilecek ve saklanabilecektir.
Kişisel verileriniz, Ortadoğu Holding tarafından farklı yollardan (Ortadoğu Holding merkezi, şubeleri, acenteleri, satış ofisleri veya diğer alt yüklenicileri veya iş ortakları ile iletişime geçebileceğiniz ofis ve diğer fiziki ortamlar, çağrı merkezleri, internet siteleri, mobil uygulamalar ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla, düzenleyecekleri eğitim, seminer ve benzeri ortamlara katılmanızla, tahkikat yöntemiyle veya diğer Holding Şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla sözlü, yazılı, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vb.) elde edilebilir.
Ortadoğu Holding bünyesindeki şirketlerin faaliyetlerinin, Ortadoğu Holding ilke, hedef ve stratejilerine uygun olarak yürütülmesi, Ortadoğu Holding’in hak ve menfaatleri ile itibarının korunması amacıyla, Ortadoğu Holding bünyesindeki şirketlerden biri tarafından toplanan ve işlenmekte olan kişisel veriler, yine Ortadoğu Holding bünyesindeki diğer şirketlere aktarılabilir ve bu şirketler tarafından da işlenebilir.
5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Ortadoğu Holding’e iletmeniz durumunda, Ortadoğu Holding talebinizi niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Bu kapsamda kişisel veri sahipleri, Ortadoğu Holding’e başvurarak aşağıdaki haklarını kullanabilir:
o Ortadoğu Holding’in veri sahibinin kişisel verilerini işleyip işlemediğini öğrenme,
o Eğer Ortadoğu Holding nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, bu veri işleme faaliyeti hakkında bilgi talep etme,
o Eğer Ortadoğu Holding nezdinde kişisel veriler işleniyorsa, kişisel veri işleme faaliyetinin amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenme,
o Eğer kişisel veriler yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişiler hakkında bilgi talep etme,
o Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini talep etme,
o Kişisel verilerin Ortadoğu Holding nezdinde eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bu durumun bildirilmesini talep etme,
o Kişisel verilerin Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme.
o Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebepler ortadan kalktıysa, bu durumun kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
o Ortadoğu Holding tarafından işlenen kişisel verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi ve bu analiz neticesinde ilgili kişinin aleyhine bir sonuç doğduğunu düşündüğü sonuçların ortaya çıkması halinde, bu sonuca itiraz etme.
o Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kanun’un 13(f.1) maddesi gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Ortadoğu Holding’e iletebilirsiniz. Bu çerçevede Ortadoğu Holding’e Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.
Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kimliğinizi tespit edici belgeler ile birlikte, www.ortadogugrup.com.tr adresindeki 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’nu eksiksiz olarak doldurarak;
o Islak imzalı bir nüshasını “Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Blv. Ortadoğu Plaza No: 73 Kat: 19 Okmeydanı – Şişli/İstanbul” adresine şahsen elden teslim edebilir,
o Noter vasıtasıyla veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yukarıdaki adresimize gönderebilir,
o Güvenli Elektronik imza ile imzalayarak, info@ortadogugrup.com.tr adresine e-posta ile iletebilir, ya da
o Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) hesabınızdan, başvuru yapmak istediğiniz şirketin, ekteki listede yer alan KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
6. Değişiklikler
Ortadoğu Holding’in, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİ SAHİBİ BAŞVURUSU
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Başvuru Sahibi”), KVK Kanunu’nun 11. Maddesi ile kişisel verilerin işlenmesine ilişkin çeşitli taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır. KVK Kanunu uyarınca veri sorumlusu olan Şirketimize, söz konusu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
Tarafımıza aşağıdaki kanallar vasıtasıyla yazılı olarak ileteceğiniz başvurularınız, KVK Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca, talebinizin Şirketimize ulaştığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.

Başvuru metnini buradan indirebilirsiniz.

BAŞVURU KANALLARI:

Şirketimize yazılı olarak yapılacak başvurular, aşağıdaki başvuru adreslerine, işbu formun eksiksiz doldurulması ve imzalı olarak aşağıdaki yöntemlerden herhangi biri ile tarafımıza iletilmesi suretiyle yapılabilir.

BAŞVURU YÖNTEMİ BAŞVURU ADRESİ AÇIKLAMA
Şahsen Kaptanpaşa Mah., Piyalepaşa Buvarı Ortadoğu Plaza No:73, 34384 Okmeydanı Şişli/Şişli/İstanbul Başvuru Sahibi’nin aşağıdaki başvuru adresine bizzat gelerek, kimliğini tevsik edici belge ile başvuru yapması mümkündür.
Noter Vasıtasıyla Tebligat İle Tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.
İadeli Taahhütlü Mektup İle Kimliğinizi tespit edici belgeler eklenmelidir ve tebligat zarfında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.
Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmzayla e-posta Yolu İle info@ortadogugrup.com.tr Başvuru Sahibi tarafından, Güvenli Elektronik İmza ya da Mobil İmza ile imzalanması ve E-posta’nın konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.
Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla ortadoguinsaat@hs03.kep.tr
(Diğer şirketlerimizin KEP adresleri için tıklayınız.)
KEP başvurusunun konu kısmında “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” ibaresi yer almalıdır.

EK- Grup Şirketlerimizin Listesi ve KEP Adresleri